middels
turer
startside

 
 
 Ånderdalen nasjonalpark representerer nord-norsk kystnatur. Arealet er 124,86 km² og nasjonalparken ligger i kommunene Torsken i vest og Tranøy i øst. Vernet ble opprettet første gang i 1970, utvidet flere ganger, senest 4. Juni 2004. Formålet var å « å bevare et stort og tilnærmet urørt naturområde med opprinnelig furuskog, bjørkeskog og et fjell- og fjordlandskap som er karakteristisk for ytre deler av Troms. Landskapet og naturmiljøet med dyre- og plantelivet skal bevares.» Videre «å bevare et naturområde med samiske og andre kulturminner»  og den dekker et område på 124,9 km2.

Nasjonalparken ligger på den sørlige havldelen av øya. Her er spisse fjelltinder, mange innsjøer, elver, myrvidder og urørt urskog. Det er mye god bestand av kystfuru, som er sjelden i så store bestander og var en av årsakene til at vernet ble opprettet. Enkelte av kjempefuruene er over 500 år gamle.
Den representerer et nordnorsk kystlandskap med urskog (furu) i dalen fra Tranøybotn oppover mot Åndervatnet. Lengre opp overtar Bjørkeskog og myrområder, fra ca. 100 m.o.h.. I vest og nord er det snaufjell med mye granitt. Det er noen israndavsatte haugmorener og delta av breelver.

,Det finnes om lag 200 karplantearter i parken, med blant annet rome korallrot og huldreblom. Vegetasjonen er karrig, fordi granittbunnen gir dårlig jordsmonn og lite fruktbart floragrunnlag. De fattige myrområdene er preget av myrull og starrarter.

Videre finnes ca 90 fuglearter, flere av dem hekkende (storlom, grågås og sangsvane) Det finnes også storspove ,småspove, myrsnipe, trane og hornsdykker. I vann og elver finnes røye og ørret. Det er også en fast stamme av elg, andre dyrearter er rødrev, hare, røyskatt og oter.

Det har antakelig ikke vært fast bosetning i Ånderdalen og naturen er i betydelig grad urørt. Før 1600 var det sjøsamer på Senja, og de har trolig jaktet og fisket i Ånderdalene. En Det finnes bevart noen samiske kulturminner.

Kilde: Wikipedia

 

Skilt
Her starter stien, ved parkeringsplassen like ovenfor Hyttekroa i Tranøybotn.

Ånderelva, et stykke nedenfor vatnet.

naust
Idyll ved sørenden av vatnet.
 
 
 
 
 
Åndervatnet

Stien opp til Åndervatnet starter ved parkeringsplassen og går mot nord/vest inn i Ånderdalen. Stien er merket og omlag 6 kilometer. Turen opp til vatnet tar en og en halv time. De første fire kilometerne går i flatt og lett skogsterreng. I de våteste partiene er det lagt ut klopper. Etter en time går stien opp en skrent og like etterpå, ved en bekk, deler stien seg. Til venstre går stien ned mot Ånderelva og følger elva opp til vatnet. Stien til høyre går direkte opp til vatnet. Åndervatnet ligger idyllisk til i hjertet av nasjonalparken. I bakgrunnen ser vi Henrikshovve (854 m.o.h) og i nordøst den karakteristiske Kolkjerka. (653 m.o.h)

Midt på vestsiden av vatnet, ved utløpet av ei elv (omlag 20 meter fra vatnet) ligger det en åpen gamme. Gammen har tre køyer og er sparsomt utstyrt.

Turløypa til Senja Turlag følger østsiden av vatnet og går nord forbi Kapervatnet , på nordsiden av vatnet fortsetter løypa til Kaperdalen over Istinden (løypas høgste punkt). Vestover, fra nordenden av Kapervatnet, går det sti over Søndre Kaperskaret til ned til Gjeska mellom Sifjorden og Flakstadvåg. Du kan og følge den merkede løypa som går sørover vidre til Lutvatnet. Der kan du gå ned til Gjøvika eller fortsette til enden av løypa ved Bunkevatnet og Olaheimen.

Klopper Furu
Det er kloppet over myrene i starten. Gammel furu.
I starten går stien i flatt og lettgått terreng.
Før Åndervatnet går stien opp en liten rygg, Henrikshovve langt i bakgrunnen.
I nodøst ser du Svanfjellet (førstefjellet) 807 moh
Elva
Etter en time deler stien seg og går du til venstre kommer du til elva.
Elveosen
Øverenden av elva før Åndervatnet.
Dalen
Åndervatnet med Henrikshovve i bakgrunnen og til høyre Kolkjerka.
 
 
 
logo
 
 
 

 

kart
Tranøy kommune


 

Vis Aanderdalen i et større kart

 

Den merkede turløypa til Ånderdalen starter ved parkeringsplassen ved Hyttekroa i Tranøy, 36 km fra Finnsnes.
Det går daglig buss fra Finnsnes.

Rute 350